skip to Main Content
Når forskning oversættes til grønne områder

Når forskning oversættes til grønne områder

image
Toke Emil Panduro på scenen i forbindelse med konferencen ”Byens grønne kvadratmeter – hvilken værdi har de?” – seniorforskeren har mere end et årti forsket i, hvordan grønne områder skaber værdi for byens borgere, herunder hvad folk efterspørger og forskellen på folks efterspørgsel.
26.9.2022

– De vigtigste aktører, når vi taler om at skabe byens rum er på den ene side byplanlæggere – og på den anden side entreprenører og byudviklere. Men ofte taler de to grupper ikke særlig godt sammen, pointerer seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet.
– Der er brug for et fælles sprog – så vi kan sikre, at værdien af det grønne i byerne tænkes ind, når der træffes beslutninger om byggerier og byplanlægning.
Det fælles sprog kan forskningen bidrage til – mere konkret i form af et beregningsværktøj, der kan sætte kroner og øre på værdien af det grønne i byerne.

– Indenfor forskningen er vi i dag kommet så langt, at vi kan oversætte gevinsterne af bytræer og grønne områder til velfærdsøkonomiske værdier målt i kroner og øre, som kan sættes ind i cost benefit analyser, fortsætter Toke Emil Panduro.
– Og så kan man begynde at tale med byudviklere og entreprenører på en helt anden måde, for de forstår langt bedre cost benefit analyser end en masse ord om, hvordan grønne områder skaber værdi for byens borgere.

Toke Emil Panduro har sammen med fire kommuner taget det første skridt til at oversætte forskningen til et praktisk beregningsværktøj, der kan bidrage til at sikre, at parker, friarealer og grønne byrum prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen.

Det hele begyndte med, at Toke Emil Panduro og Green Cities talte sammen om behovet for at kunne værdisætte grønne områder – og derfor besluttede at igangsætte projektet med at udvikle beregningsværktøjet.
Green Cities kontaktede i foråret alle kommuner med byer med mere end 20.000 indbyggere og spurgte, om de var interesserede i at medvirke i projektet.
Odense, Aalborg, Viborg og Horsens kommuner takkede ja – og i skrivende stund er de nævnte kommuner ved at få kortlagt de grønne områder i deres respektive kommuner.
– Redskabet vil give kommunerne en ny måde at se på de områder, de regulerer og varetager, siger Toke Emil Panduro, der oplever stor interesse fra de involverede kommuner for de nye muligheder.

De grønne arealer kortlægges


– For at man er i stand til at vurdere værdien af de eksisterende og de kommende grønne områder, kræver det, at man kender sit udgangspunkt, fortsætter Toke Emil Panduro.
– Hvilke grønne områder er der i kommunen? Hvad er det for nogle typer grønne områder? Når man ved det, har man sin baseline. Med udgangspunkt i baselinen kan man nu beregne konsekvenserne af at lave ændringer i byen i forhold til grønne områder.
Ifølge Toke Emil Panduro, vil det være med til at tydeliggøre værdien af de grønne områder og vise, hvordan forskellige planlægningstiltag vil påvirke velfærden for byens borgere.
– Helt konkret vil planlæggerne i kommunen kunne vise, hvilken økonomisk konsekvens tabet af et grønt areal har for byens borgere – og samtidig vil planlæggerne kunne indgå i en dialog med developere omkring udnyttelsen af grønne områder i forbindelse med byudvikling – i et sprog som developerne forstår.
Udgangspunktet er, at beregningsværktøjet skal være let at anvende for kommunernes medarbejdere, der også vil modtage undervisning  i brugen af værktøjet.

Toke Emil Panduro forudser, at der kan udvikles videre på redskabet.
– Next step bliver at regne på flere dimensioner af de grønne områder – det kunne eksempelvis være i forhold til sundhed og trivsel, tryghed, social sammenhængskraft, biodiversitet, håndtering af regnvand, skyggeeffekt og læring om natur for børn og voksne.

Beregningsværktøjet forventes at kunne tages i brug i de fire kommuner ultimo december 2022 – derefter åbnes der for, at nye kommuner kan indgå i projektet.

Fakta


Målet er at udvikle et beregningsværktøj, som gør det muligt for kommunerne at beregne og dokumentere den rekreative værdi af nye og kommende grønne områder, så de kan indgå på lige fod med anden arealanvendelse af byen.

Aalborg, Odense, Viborg og Horsens kommuner deltager i det aktuelle projekt.
Det koster 50.000 kr. for den enkelte kommune at deltage i projektet.

De deltagende kommuner får redskabet stillet til rådighed – og der bliver gennemført undervisning i brugen af redskabet.

Projektet gennemføres af Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk Gartneri/Danske Planteskoler.

Det forventes, at de første fire kommuner i projektet kan ibrugtage beregningsværktøjet ultimo 2022.

Det vil være muligt for nye kommuner at tilmelde sig næste runde, der begynder primo 2023.

Yderligere info – kontakt info@green-cities.dk

 

 

Følg os på: 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel