skip to Main Content
”Fremtidens Gårdhave” præsenterer nye metoder for lokal afledning af regnvand

”Fremtidens Gårdhave” præsenterer nye metoder for lokal afledning af regnvand

image
11.9.2020

Ligesom andre større byer står København over for en række udfordringer som følge af klimaforandringerne, hvorfor der arbejdes med løsninger til, hvordan man kan tilpasse boligområder og byrum til at kunne håndtere skybrud. ”Fremtidens Gårdhave” er et af Københavns Kommunes tre forsøgsprojekter, der skal udvikle og afprøve nye, lokale løsninger for afledning af regnvand i gårdhaver.

”Fremtidens Gårdhave” ved Askøgade i København, der nu fremstår som en frodig og grøn gårdhave, som samtidig kan håndtere store mængder nedbør, blev for nylig indviet af teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Målet med ”Fremtidens Gårdhave” har været at udvikle innovative og rekreative regnvandsløsninger – med en arkitektur, der samtidig skaber sammenhæng mellem gårdhaven og byrum.

– Det arkitektoniske hovedgreb i projektet har været bestemt af bebyggelsens form, hvor alle opgange vender mod gården, fortæller landskabsarkitekt Niels Lützen, der har været landskabsarkitekt på projektet sammen med Kuben A/S, Labland ApS, Envidan A/S og Urgent Agency ApS.

Udover arkitekturen og det effektive LAR anlæg – glæder Niels Lützen sig over, at gården hurtigt er blevet populær hos beboerne.

– Den er tilpasset de fremtidige klimaforhold, som gør, at den er sikret mod skybrud – og derudover giver udformningen mange oplevelses-, opholds- og legemuligheder, siger Niels Lützen og henviser til, at især grøften er meget populær blandt børn, der bruger mure, skråninger og den grove, vilde beplantning som en del af deres leg.

Opdelt i zoner
Gårdhaven er opdelt i en række zoner – belægningsbåndet i gården er en ”en aktiv kantzone”, hvor beboerne kan sætte stole ud, og hvor der er tilplantet med forskellige stauder og græsser.
Lige ved siden af ligger en aktiv ’havezone’, hvor der er placeret bede med frugtbuske, frugthaver, højbede, drivhus og de fleste skure til cykler, barnevogne og vicevært.

Gårdhaven rummer også tre vandpladser med spejlbassiner, hvor tag- og overfladevand opsamles i render og ledes til grøften via vandtrapper og render.
Underjordiske vandtanke, blandt andet under drivhuset, opsamler regnvand som bruges til at vande højbede og drivhusets planter med.
Når man krydser ’havezonen’ kommer man til ’landskabszonen’, hvor beplantningen er mere naturpræget, og terrænet er formet som en grøft, og her kan gårdrummet håndtere de kraftige skybrud.

– Grøften kan håndtere en 100-års hændelse med en kapacitet på 300 kubikmeter regnvand, forklarer Niels Lützen og henviser til, at grøften, der løber centralt gennem hele gården, binder gårdrummet sammen, og derved skaber en række meget forskellige lege- og opholdsrum.
Beplantningen i grøften er for det meste ekstensivt driftet, mens de højere liggende, flade arealer klippes som græsplæne. Plantesammensætningen skaber allerede i det første år et godt miljø for den lokale flora og fauna.

Askøgade-metoden
Gårdhaveprojektet omfatter også gadestrækningen Askøgade, som er renoveret med nye p-pladser og opholdspladser i samspil med det nye gårdanlæg.

– Vejen fungerer som LAR-anlæg og har en speciel udviklet faskine, ”Askøgade-metoden”, forklarer Niels Lützen.
Faskinen, der ligger under hele betonbelægningen, er baseret på træplantningsprincipper hentet fra Stockholm. Den er fyldt med en blanding af aktivt kul, skærver og kompost, som forsinker, opmagasinerer og renser vejvandet.
P-pladser på vejen er anlagt som permeabel belægning, hvor regnvand nedsiver gennem skærve-, muldfugen mellem brostenene.
Herfra bliver overskudsregnen opsamlet i et dræn og ledes til faskinen under belægningen. Hele anlæggets rensningseffekt monitoreres i en årrække.

FAKTA
Lokalitet:
Vognmandsparken, Askøgade, Venøgade på Ydre Østerbro (Klimakvarteret)
Bebyggelsen Østergården
er en selvejende institution bestående af to afsnit, på hver sin side af Askøgade. Bebyggelsen administreres af PrivatBo.
Gården er etableret som et byfornyelsesprojekt og skal fremtidssikre den mod klimaforandringer. Projektet er 4000 kvadratmeter. Der er gået i dybden med omfattende LAR – og gården vil fremover kunne håndtere store regnvandshændelser – op til det man teknisk kalder en 100-års hændelse.

Bygherre:
Københavns Kommune

Landskabsarkitekt:
Kuben Management A/S som totalrådgiver og Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS i samarbejde med Labland ApS, Envidan A/S og Urgent Agency ApS.

Entreprenør:
Gårdhaven: MøllerLøkkegård A/S
Askøgade: Dalsgård A/S

Finansiering:
Projektet er primært finansieret af Københavns Kommune,
Hofor har finansieret en del af det vandtekniske; en mindre del er betalt af bebyggelsen Østergården selv.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel