skip to Main Content
Randers forener klimatilpasning med mere bynatur

Randers forener klimatilpasning med mere bynatur

image
5.6.2020

I Randers kombinerer de indsatsen med at kunne håndtere klimaudfordringer – i form af regnvand og flere skybrud – med målet om at få mere grønt og blåt ind i bymidten.
Det sker, når første del af byens store klimaprojekt –  et 74 meter langt 10,5 meter bredt regnvandsbassin – etableres på byens store plads, Østervold, som ligger centralt i byen.


– Det er fantastisk, at vi i Vandmiljø Randers – udover at være en forsyningsvirksomhed –  også kan bidrage til at få mere natur ind i midtbyen, siger projektleder Lisa Melgaard, Vandmiljø Randers, der i processen har haft et tæt samarbejde med Randers Kommune om projektet med etablering af regnvandsbassinet.


  I bund og grund handler det om, at vi i Vandemiljø Randers gerne vil bringe regnvandet op til overfladen – så det løber i terræn i stedet for, at det løber under jorden, og det eneste synlige er et par kloakdæksler i asfalten, pointerer Lisa Melgaard og tilføjer, at når regnvandet kommer op til overfladen, vil det samtidig være med til at fremtidssikr det eksisterende kloaksystem i byen, så det i mange år frem vil have kapacitet til at kunne håndtere spildevandet.
Udover at kunne opsamle regnvandet – både de almindelige byger og de kraftige skybrud – er det målet, at regnvandsbassinet samtidig skal være et nyt rekreativt område i Randers. Kommunen har et ønske om, at der skal mere grønt og blåt ind i byen –  hvilket også er omdrejningspunktet i udviklingsplanerne for både midtbyen og for projektforslaget ”Byen til Vandet”.
Det er arkitekt og byplanlægger Signe Torlop Carlsen, Randers Kommune, der har samarbejdet med Vandmiljø Randers om regnvandsbassinet. Hun siger:
– Det har været en god og spændende proces, hvor vi fra kommunen kommer ind i det lag, der skal bidrage med det rekreative miljø.
– Regnvandsbassinet og den beplantning der kommer omkring bassinet, vil også være med til at fortælle den gode historie om, hvordan vi med mere grønt og vand kan give byen ny kvalitet og merværdi, pointerer Signe Torlop Carlsen


Det 74 meter lange regnvandsbassin vil blive omkranset af  grønne bede, som beplantes med forskellige græsser og siv – og der vil være planter i vandet, som har en rensende effekt. En del af projektet vil også være at udskifte de eksisterende træer på Østervold med nogle større, der har bedre vækstvilkår.
– Træerne vil bidrage til at skabe et mere intimt rum på den store plads, der er på Østervold, fortsætter Signe Torlop Carlsen.
– Beplantningen vil få tydelige referencer til Gudenåen og bliver valgt ud fra de vækstvilkår, der vil være i regnvandsbassinet. Vi vil vælge planter, der kan trives – hvorfor vi allerede nu er i dialog med de folk, der skal drifte bassinet – set i forhold til hvilke planter og træer, de mener vil egne sig bedst.
Udover beplantningen etableres der træterrasser i hver ende af bassinet, som giver mulighed for ophold.


Regnvand fra oplandet
I fremtiden er det ikke kun det ”lokale” regnvand, som regnvandsbassinet skal aftage.- Det er planen, at regnvand fra et stort opland ikke længere skal løbe i kloakrør under jorden men på terræn i for eksempel render og på veje, fortæller Lisa Melgaard.
– Med en sådan løsning undgår vi, at en blanding af husspildevand og regnvand presses op fra kloakken og ud på terrænet, hvor det kan skabe oversvømmede kældre.
– Vi ønsker at etablere naturlige klimaløsninger, der er skræddersyet til det enkelte område og situation, så vi opnår det bedst mulige resultat af vores tekniske løsning, samtidig med at vi – i samarbejde med Randers Kommune – forskønner området så godt som muligt.
– Vandmiljø Randers betaler for den tekniske løsning og Randers Kommune bidrager med det rekreative og med træer og planter, fortsætter Lisa Meldgaard og tilføjer, at Vandmiljø Randers har lavet flere demonstrationsveje i sidegaderne til Østervold.
– Her tester vi på forskellige måder, hvordan vi kan afvande terrænet, inden vandet kommer ud i regnvandsbassinet, hvor det bliver renset for til sidst at løbe ud i det indre havnebassin.
Lisa Melgaard forventer, at en løsning med afvanding af et større område vil kunne gennemføres over en periode på 5-10 år i takt med, at der skal gennemføres andre projekter i gaderne – eller områderne – så der derved opnås mest mulig synergi.


FAKTA
REGNVANDSBASSINET bliver 74 meter langt, 10,5 meter bredt og 1,2 meter dybt – der etableres en redningshylde en halv meter under vandet.
Arbejdet med at etablere regnvandsbassinet begynder i 2. halvår 2020 – det forventes, at det er færdigt senest sommeren 2021.
Projektet har et samlet anlægsbudget på 8,5 mio. kr. – heraf finansierer Vandmiljø Randers de 6,5 mio. kr. til selve regnvandsbassinet. De resterende 2 mio. kr., som skal bruges til rekreative og æstetiske elementer i projektet, finansieres af Randers Kommune med midler fra ”Byen til Vandet”.
Læs mere om regnvandsbassinet på Østervold her


”Byen til Vandet” er Randers Kommunes store, strategiske byudviklingsprojekt.
Det centrale greb i planen bygger på ideen om, at en ny broforbindelse øst for midtbyen vil kunne aflaste den trafikerede Havnegade – og sammen med en rekreativ, klimatilpasset kant mod vandet give mulighed for, at byen kan vokse ned mod vandet.
Læs Strategisk Midtbyplan for Randers her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel