skip to Main Content
Skybrudssikring og tryggere byrum går hånd i hånd i Kokkedal

Skybrudssikring og tryggere byrum går hånd i hånd i Kokkedal

image
Vandhaven – lokalt opholdsrum og opmagasinering af vand.
22.4.2022

Et oversvømmet parcelhusområde i Kokkedal blev startskuddet til et kæmpe klimasikringsprojekt, hvor Fredensborg Kommune forsinkede regnvandet på dets vej mod Usserød Å og samtidig gjorde byen tryggere.

To store skybrud i 2007 og 2010 fik Usserød Å til at gå over sine bredder. Et nærliggende parcelhusområde blev oversvømmet, og Fredensborg Kommune gennemførte i samarbejde med Realdania, 3B, A/B Hørsholm Kokkedal, Lokale- & Anlægsfonden samt Landsbyggefonden et ambitiøst demonstrationsprojekt. Det skulle klimasikre ikke bare parcelhusområdet, men et langt større område på 690.000 kvadratmeter i Kokkedal.

– Demonstrationsprojektet skulle inspirere kommuner og lodsejere langs Usserød Å ved at vise løsninger på, hvordan regnvand kan tilbageholdes, forklarer Ulrik Kuggas, Schønherrs projektleder.

Udover at forsinke regnvandet ned mod åen skulle de 35 delprojekter i Klimasikring Kokkedal skabe tryggere byrum.

Styr på regnvandet


Opgaven med at klimasikre Kokkedal var utroligt kompleks.

– Kloaksystemet og afløbssystemet for regnvand var allerede separeret i Kokkedal, men udregningerne blev kompliceret af, at store regnvandsledninger fra andre områder uden for byen også ledte store mængder regnvand til åen, forklarer Ulrik Kuggas og fortsætter:

– Efter grundige analyser kunne vi slå ned på 35 steder, hvor vi kunne forsinke vandet på dets vej mod Usserød Å og samtidig forbedre byrummene, fortæller Ulrik Kuggas.

Regnvandet i Kokkedal håndteres i et sammenhængende system på terræn. Når regnvandet lander, løber det til mindre bassiner i byen. Derfra løber det via render eller grøfter ned til de store bassiner ved åen, hvor det bliver ledt ud i Usserød Å.

– Fra Kokkedal er der et kraftigt fald ned mod åen. Målet for regnvandsløsningerne var at forsinke regnvandet i 24 timer ved at tilbageholde det i bassiner, så åen ikke blev fyldt med vand på én gang, forklarer Ulrik Kuggas.

De mindre bassiner i Kokkedal kan klare en 5-års regnhændelse. De store bassiner ved åen har volumen til en 20-års hændelse.

Trygge byrum


Kokkedal blev bygget i 60’erne og 70’erne, og udearealerne har separerede stiforløb med meget lange, lige og grønne korridorer, der fungerer som centrale stier til skole og indkøb.

– Vi ønskede at slå hul på de grønne korridorer for at tvinge de lyssky aktiviteter ud af byen, forklarer Ulrik Kuggas og fortsætter:

– Derfor fjernede vi en stor del af beplantningen og satte en masse lys op, så beboerne kunne overskue området, og bevoksningen ikke længere dækkede over narkosalget, fortæller Ulrik Kuggas.

Kokkedal manglede også et bycentrum, som kunne trække beboerne til.

-Vi skabte et blikfang for byen ved at omdanne en stor, død parkeringsplads til et aktivitetssted for alle aldre. Bølgepladsen bruges meget af skolen og er besøgt af de lokale beboere om aftenen, siger Ulrik Kuggas.

Klimasikring Kokkedal rummer også haver, motionsstier, naturlegepladser og områder, der kan bruges til skolernes naturfagsundervisning. Projektet stod færdigt i december 2018.

Særlige klimatiltag


De 35 regnvandsløsninger forsinker regnvandet på vej ned til åen, samtidig med at de skaber tryggere byrum, som indbyder beboerne til at færdes på udearealerne.

 

”Der er ingen tvivl om, at beboerne er glade for, at der skete
noget i området, og at der er skabt større tryghed.”
Ulrik Kuggas


 

Fakta


Lokalitet:
Kokkedal
Bygherre:
Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden, A/B Hørsholm Kokkedal, Boligforeningen 3B
Landskabsarkitekt:
Schønherr
Ingeniør:
Rambøll
Entreprenør:
Ebbe Dalsgaard A/S og Malmos A/S

 

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel