skip to Main Content
Bykvalitet med bynatur og biodiversitet – er en mærkesag i Aarhus Kommune

Bykvalitet med bynatur og biodiversitet – er en mærkesag i Aarhus Kommune

image
Risskov Brynet i Aarhus er et godt eksempel på, hvordan et varieret og mere naturpræget udtryk beplantningsudtryk giver karakter til et boligområde.
16.8.2022


– Både det tidligere og det nye byråd i Aarhus Kommune er top engageret, når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling og i det seneste budgetforlig blev der endda afsat midler til en stadsbiolog!


Sådan tegner der sig hurtigt et grønt momentum, når Aarhus Kommunes stadsarkitekt deler kommunens ambitioner for det grønne i en samtale på tomandshånd. Bykvalitet er essentielt, og bynatur og biodiversitet spiller en central rolle heri. Den ambition er løftet i et bredt samarbejde på tværs af kommunens områder og mange medarbejdere.
I et interview med Anne Mette Boye, stadsarkitekt siden 2021, fortæller hun om Aarhus Kommunes ‘Temaplan om et grønnere Aarhus med mere blåt’, der blev igangsat inden hun tiltrådte og netop har været i offentlig høring som et tillæg til Aarhus Kom­munes kommuneplan.Med temaplanen vil byrådet opnå et mål om at skabe et grønnere Aarhus med mere bykvalitet. I den store skala handler det om at have plads til større grønne områder og grønne forbindelser, og i mindre skala skal aarhusianerne kunne opleve bynatur samt have let adgang til grønne områder i deres hverdag. Desuden skal alle nye byudviklingsområder bidrage til et grønnere Aarhus med mere kvalitet og variation, gode vækstbetingelser for træer og med plads til vandet. Disse mål danner samtidig gode forudsætninger for, at man i kommunen også kan arbejde for at øge biodiversiteten.


– Helt fra starten af min ansættelse har bykvalitet været essentielt for mit arbejde med byens udvikling. Begrebet rummer flere aspekter, hvoraf arkitektonisk kvalitet naturligvis er et af dem, ligesom social bæredygtighed er det. Men også netop bynatur og biodiversitet er væsentlige aspekter, der er med til at indkredse, hvad bykvalitet betyder for Aarhus Kommune, fortæller Anne Mette Boye.


Biodiversitet gennem læsningen af landskabet
Stadsarkitekten peger særligt på to ting, der giver Aarhus sin helt egen identitet. Det er historien om landskabets typologi og historien om byens udvikling.
Biodiversitetens mangfoldighed af økosystemer, hvor dyre- og plantearter lever i samspil med hinanden, er helt afhængig af de forhold som landskabet og de grønne områder byder på.
– Ved at se udviklingen i et 100 års perspektiv bliver det vigtigt at udpege de områder, vi vil bevare, siger Anne Mette Boye.
– Vi ligger ud til bugten i et stort skålformet landskab, og vi har både ådalene og morænelandskabet. Ved at læse topografien og geologien giver vi bedre plads til biodiversiteten og vandet, som er grundstrukturer og en måde at binde byen sammen på.

Gennem historien er Aarhus er vokset indefra og udad. I temaplanen er ambitionen også at styrke naturen inde i byen, og at landskabet i højere grad bliver sty­rende for byudviklingen. Aarhus skal med den tilgang være en grønnere by, hvor der er et positivt sam­spil mellem landskabet og byudviklingen med grønne områder og me­re beplantning.

Med denne læsning af landskabets topografi mener Anne Mette Boye, at Aarhus kan finde sin egen vej, til at naturudviklingen i kommunen bliver interessant og værdifuld for borgere og miljø.
– Når vi forstår de landskabelige forhold, og hvad de byder på, kan vi netop udnytte den indsigt til at fremme forskellighederne fra sted til sted ved for eksempel at styrke variationen i beplantningstyper, i terrænet og i håndteringen af vandet, der alt sammen er med til at skabe et varieret landskab og dermed forskellige naturoplevelser.

For Aarhus Kommune handler bykvalitet også om borgernes mulighed for adgang til naturen og om det ‘mindset’, der skaber forudsætninger for et tæt samspil mellem borgere og natur. Inden for byområderne handler det om bynatur, som er borgernes nære natur i hverdagen.

I byområderne er der især fokus på fremti­dige parker og grønne områder. Med en ny Grøn Norm vil kommunen også sørge for, at de planlagte udearealer får både mere – og en mere varieret beplantning.
I Teknik og Miljø sidder Nina Ullvit. Hun er projektleder på temaplanen ‘Et grønnere Aarhus med mere blåt’, hvori Aarhus Kommunes nye Grønne Norm bliver forankret i kommuneplanen. Normen er et begrøn­ningsværktøj, udviklet af kommunens fagfolk, der skal sikre, at nye lokalplaner har tilstrækkeligt med beplantning, og at der samtidigt er en større variation i valget af planter.
– Der har længe været et ønske i kommunen om at anvende en Grøn Norm og nu er tiden moden, fortæller Nina Ullvit.
– Normen vil sikre, at der både kommer en større variation i tilplantningerne, og at der fremover bliver lagt større vægt på at bevare eksisterende beplantning. Eksisterende beplantning giver grøn kvalitet til et område fra dag ét, mens nyplantninger først skal vokse til. Samtidig kan eksisterende beplantning bidrage til en større mangfoldighed og et mere oplevelsesrigt grønt miljø, påpeger Nina Ullvit.

Dette peger direkte tilbage på kommunens fokus på sociale aspekter.

Samtalen med Anne Mette Boye kommer nemlig også til at handle om, at temaplanen og den nye Grøn Norm skal fremme, at der i de kommende år bliver skabt rum for mødeste­der, der samler borgerne og som samtidig giver plads til vand, natur og biodiver­sitet.
–   Vi forventer, at der bliver mere alsidighed og mere grønt i de nye opholdsrum til beboerne og i bydelene, der fremover bliver planlagt. Mere af det grønne bidrager til byen med noget smukt, som vi kan glædes over, siger Anne Mette Boye.
– Temaplanen og Ny Grøn norm er desuden også en måde, hvorpå vi får tænkt bæredygtighed ind allerede på et tidligt stadie, når vi udvikler ny by – det højner bykvaliteten og gavner borgerne.Fakta
Aarhus Kommune har i dag mere end 350.000 indbyg­gere og forventer at vokse med 3-5.000 nye indbyg­gere om året.


Følg os på:


 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel