skip to Main Content
Elmelund Skov giver grobund for biodiversitet

Elmelund Skov giver grobund for biodiversitet

image
Hjertestien gennem den unge Elmelund Skov
4.2.2023

Elmelund Skov blev etableret i 2014 vest for Odense og er den største nye skov i Danmark i 100 år. Skoven består af 600.000 træer og optager et areal på 360 hektar. 

Omkring 30 træarter er repræsenteret i Elmelund Skov, men løvtræerne dominerer. Formålet med skoven er at beskytte odenseanernes grundvand, og en løvskov giver den bedste beskyttelse af grundvandet. Der er mange åbne områder i skoven, og drænene er brudt, og det fremmer grundvandsdannelsen og biodiversiteten i skoven.

– Skoven skal de næste mange år fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet i området, da en meget stor del af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense kommer herfra, forklarer park- og vejchef Allan Bach Laursen fra Odense Kommune.

Elmelund Skov udvides i de kommende år med yderligere 140 ha skov og natur, og bliver med tiden et sammenhængende levested for en række truede dyr som eksempelvis flagermus og padder. Skoven er planlagt, så den skaber gode rammer for biodiversitet og friluftsliv med et veludbygget netværk af stier i et varieret skovlandskab.

Der er etableret nye vandhuller, anlagt græsningsfolde og udlagt områder til fri tilgroning. Skovbrynene, som udgør grænsen mellem skov og åbent land, tiltrækker allerede nu mange fugle og insekter på jagt efter føde. Der gødes og sprøjtes ikke i skoven, der vil blive drevet med udgangspunkt i Naturstyrelsens principper for naturnær skovdrift.

Elmelund Skov bidrager til at gøre Odense klimaneutral. I dele af skoven er der plantet hybridpopler som ammetræ og forkultur. Poplerne optager meget CO2 i de unge år og skaber hurtigt et skovmiljø og vil efterfølgende blive afløst af skyggetræer som bøg og avnbøg.

Fakta


– Ejer: Odense Kommune og Naturstyrelsen
– Etableret i 2014
– Skoven består af 600.000 træer og optager et areal på 360 hektar
– Udvides i de kommende år med yderligere 140 hektar
– 30 træarter er repræsenteret i Elmelund skov

 


Følg os på:
 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel