skip to Main Content
Fra gråt til grønt – klimatilpasning i byerne

Fra gråt til grønt – klimatilpasning i byerne

image
5.12.2018

De gør det i Viborg, de gør det i Ballerup, og de gør det i Lystrup, Middelfart, Skjern, Gråsten, København og mange andre stedet i landet. Det virker, ser godt ud og gør byerne attraktive for indbyggerne.
Det handler om at opsamle regnvand og at forebygge oversvømmelse ved skybrud.


Især de seneste 10-års voldsomme stigning i skybrud har sat gang i nytænkningen om regnvandsløsninger i mange byer. Oversvømmede veje, druknede kældre og indtrængende vand i boliger og erhvervsbygninger har kostet formuer og presset kommunerne til at finde anderledes og vedvarende løsninger på problemerne.

Det har betydet, at mange byområder der tidligere blev belagt med fliser eller asfalt nu får overflader, der kan absorbere regnvandet eller decideret opsamle det, inden det ledes videre til søer eller havet.

I Viborg er anlægget ved Sønæs omlagt til et grønt rekreativt regnvandsopsamlingsbassin. I Lystrup er der givet plads til enge i byen, så by og natur er tæt på hinanden. I Gladsaxe er sportsanlægget også blevet en del af regnvandsløsningen, ligesom skaterbanen i Roskilde kan fungere som regnvandsopsamler i tilfælde af kraftig øget nedbør.

I København, der har haft voldsomme oversvømmelser flere gange, har man kombineret klimatilpasning og udvikling af grønne rekreative byrum ved blandt andet at udskifte områder med asfalt til grønne pladser, der kan opsuge regnvandet og samtidig være til fornøjelse for beboerne.

Mere natur – mindre skade
Det er i høj grad vand fra hustage, veje og store pladser som parkeringspladser, der kan være årsag til oversvømmelse ved skybrud. Ved at føre vandet hurtigt væk til nærliggende områder, for eksempel en grøn bypark, der kan absorbere eller opsamle vandet, undgås de oversvømmelser der ellers ville volde problemer og udrette store skader.

Regnvandsløsninger kan både tænkes ind i planlægningen af nye byområder og når gamle etablerede kvarterer skal renoveres og sikres mod indtrængende vand.

Ved at udskifte fast belægning som fliser til absorberende belægning og beplantning, kan en del regnvand hurtigt sive ned og fjernes fra overfladen. At træer ydermere giver skygge på varme sommerdage og kan medvirke til at holde bytemperaturen nede, samt give grobund for liv til flere fugle og insekter, er yderlige gode grunde til at få plantet flere træer i byerne.

I Ballerup er man gået langt i indsatserne for at give byen en grøn profil og for at kunne håndtere de problemer, klimaforandringerne medfører. Regnvand fra hustage og parkeringsanlæg skal indgå i by- og parkanlæg, og der plantes mange forskellige træer og buske. Det har man lavet klare målsætninger for:

Indsatsområder for Ballerup
(hentet fra „Grøn plan, Ballerup Kommune“)
4.1 Vi vil sikre at plantevalg og variation indtænkes i alt nybyggeri og renovering af ældre ejen- domme f.eks. skoler for at sikre mangfoldighed, klimatilpasning og biodiversitet = hjemmehø- rende/klimatilpassede arter.
4.2 Vi vil sikre vand en mere fremtrædende plads i bybilledet. På linie med kunsten skal vand og dets kredsløb fremover indtænkes i alt nybyggeri og renovering af ældre ejendomme.
4.3 Overfladevand fra store parkeringsarealer ved boligbebyggelser og erhvervsområder kan bru- ges til anlæg af lokale vådområder.
4.4 Vand fra tage kan tilbageholdes på taget i form af anlæg af ”grønne tage”.
4.5 Vi vil plante flere træer og buske ved institutioner, i bolig- og erhvervsområder samt langs veje og på byens pladser.

Inspiration til ovenstående artikel er hentet fra følgende medier:
Magasinet Dansk vand okt 2018 udgivet af Danva.
Natur og sundhed
Skjern udviklingsforum
Diva Portal
Grøn planfor Ballerup Kommune

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel