skip to Main Content
Klimatilpasning med borgerinddragelse

Klimatilpasning med borgerinddragelse

image
3.4.2019

I august 2012 blev Lystrup ramt af et kraftigt skybrud. Aarhus forstaden, der ligger på en bakkeskråning ved Egådalen, fik 49 milimeter regn på tre timer.
Djurslandsmotorvejen blev lukket på grund af oversvømmelse. Huse, haver og veje stod under vand, og flere hundrede kældre blev oversvømmet.


Signe Marie Iversen Landskabsforvalter i Aarhus kommune beretter, hvordan de store mængder  regnvand fandt andre veje end de sædvanlige, når det regnede, og at motorvejen kom til at virke som en barriere mod vandmassernes vej mod Egå Engsø, der normalt fungerer som afvandingsområde.
– Det stod hurtigt klart, at der skulle gøres noget for at forebygge gentagelser. Skybruddet skabte et momentum, hvor både Aarhus kommune, Aarhus vand og borgerne i Lystrup udviste et stort drive for at finde løsninger, fortæller Signer Iversen.
Beslutningen blev, at Lystrup skulle være et pilotprojekt for klimatilpasning med vægt på overfladeløsninger med merværdi for naturen og beboere.

Alternativ løsning
– Resultatet af beregningerne udmundede i 12 delprojekter, der skulle forsinke og regulere vandets vej og lede vandet væk via rørføring under motorvejen, fortsætter Signe Iversen og henviser til, at der blev etableret regnvandsbassiner, vejbump, nye grøfter, søer og vandløb med sideløb, som kan aftage store mængder vand.
En alternativ løsning blev taget i brug ved en af byens gennemkørselsveje, hvor vandet under skybruddet fossede ned og oversvømmede store områder
– I samarbejde med vejvæsenet ændrede man vejens profil, så store mængder vand i fremtiden bliver ledt til bassinet og det terrasseformede vejbed.
– Sideeffekten er blevet, at kørselshastigheden på vejen er faldet som følge af den nye vejhældning, hvilket løste et andet dagligt problem i Lystrup, pointerer Signe Iversen.

Stor lokal opbakning
Skybruddet fik mange beboere i Lystrup til at engagere sig i processen med klimatilpasningsprojekterne. Byens Fællesråd blev involveret i samarbejdet, og både skoler og beboerhuset kom på banen.
Erling Korreborg og Verner Dam, formand og repræsentant for Lystrup beboerhus, fortæller hvordan beboerhuset blev samlingspunkt for borgere, der ville hjælpe efter skybruddet.
– Mange husstande var ramt af oversvømmelser, og med mange hjælpende hænder blev kældre tømt og affugtningsanlæg fordelt.
– Selvom skybruddet var alvorligt for Lystrup, så blev det faktisk startskuddet til et forbedret bymiljø, siger Erling Korreborg og Verner Dam og fortsætter.
– De grønne områder er værdifulde for byen og mange af dem fungerer som samlingspunkt for fritidsaktiviteter.
– I et samarbejde med Aarhus Universitet og ”Vild med Vilje” blev der sat fokus på mulighederne for at forbedre biodiversiteten i området, fortæller Signe Iversen.
– Der blev lavet workshops og områdevandringer, hvilket blandt andet har resulteret i et gangstisystem ved Ellebækken og et kogræsserlaug på en eng midt i byen, hvor græsningen og en sø fremmer biodiversiteten. 

Udfordringer og inspiration
Lystrup har ikke været ramt af skybrud siden 2012, alligevel er erfaringerne, at effekten af klimatilpasningen har været god.
– Når det regner med kraftig nedbør, kan vi tydeligt se, at de forskellige projekter rundt om i byen fungerer og opsamler vandet, siger Erling Korreborg og Verner Dam.
– Der skal være styr på vedligeholdelse af driftarealerne, når man som her opererer med en 75 års levetid på projekterne, siger Signe Iversen og uddyber.
– For at opretholde merværdien kræver det samarbejde med både vejvæsen, naturforvaltning og involverede institutioner.
Aarhus Vand har brugt erfaringerne fra Lystrup til klimaløsninger ved Risvangen i Riiskov og udenlandske delegationer er også blevet inspireret af projektet.
– Vi har rundvisninger af både danske og udenlandske delegationer, der er interesserede i, hvordan by og natur er kombineret i de forskellige klimaløsninger, vi ser i Lystrup, fortæller Signe Iversen.
– I Aarhus kommune planlægges der flere overfladeløsninger, når kloaksystemer skal fornys, hvilket også vil betyde mere natur i de bynære miljøer.

Fakta
Finansieringen af klimasikringen i Lystrup er sket gennem de almindelige spildevandstakster,  spildevandstillæg og medfinansieringsregler, og har således ikke medført ekstraudgifter til  borgerne i byen.

Aarhus kommune er med i EU Horizon 2020, EU´s rammeprogram for forskning og innovation. Her vil kommunen formidle klimatilpasningen og erfaringerne fra Lystrup.

Kilder
Klimatilpasning.dk  lystrup-sikret-mod-oversvømmelse.
Aarhus vand. Lystrup klimatilpasses.
Lystrup. Vild med vilje
Aarhus universitet. Institut for miljøvidenskab. Vild med vilje Lystrup.
8520.dk Klimatilpasning.

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel