skip to Main Content
RANDERS FORENER KLIMATILPASNING MED MERE BYNATUR

RANDERS FORENER KLIMATILPASNING MED MERE BYNATUR

image
Regnvandsbassinet er 74 meter langt, 10 meter bredt og 1,2 meter dybt. Der er etableret en redningshylde en halv meter under vandet.
13.12.2021

I Randers kombinerer de indsatsen med at kunne håndtere klimaudfordringer – i form af regnvand og flere skybrud – med målet om at få mere grønt og blåt ind i bymidten.

På byens lange og brede flisebelagte hovedstrøg, Østervold, som ligger centralt i byen, er første del af byens store klimaprojekt nu etableret i form af et 74 meter langt og 10 meter bredt regnvandsbassin.
– Det er fantastisk, at vi i Vandmiljø Randers – udover at være en forsyningsvirksomhed
– også kan bidrage til at få mere natur ind i midtbyen, siger projektleder Lisa Melgaard, Vandmiljø Randers, der i processen har haft et tæt samarbejde med Randers Kommune om projektet med etablering af regnvandsbassinet.
– I bund og grund handler det om, at vi i Vandemiljø Randers gerne vil bringe regnvandet op til overfladen – så det løber på terræn i stedet for, at det løber under jorden, og det eneste synlige er et par kloakdæksler i asfalten, pointerer Lisa Melgaard.

Når regnvandet separeres fra spildevandet og kommer op til overfladen, vil det samtidig være med til at fremtidssikre det eksisterende kloaksystem i byen, så det i mange år frem vil have kapacitet til at kunne håndtere spildevandet.

Det 74 meter lange regnvandsbassin er omkranset af grønne bede, som er beplantet med forskellige stauder – og der etableret en ”søbred” med vandplanter, som har en rensende effekt.

En del af projektet har også været at udskifte de eksisterende træer på Østervold med træer, der har bedre vækstvilkår og dermed kan vokse sig større. Når de etablerer sig, vil de nye Rød-Eg i efteråret stå med farvet efterårsløv.

Udover beplantningen er der etableret træterrasser i hver ende af bassinet, som allerede i projektets første sommer og langt ind i efteråret har fungeret som velbesøgt frokostophold, familiehygge og til udeservering.

Udover at kunne opsamle regnvandet
– både de almindelige byger og de kraftige skybrud – er regnvandsbassinet nu blevet et attraktivt, nyt rekreativt område i Randers.

I FREMTIDEN ER DET IKKE KUN DET ”LOKALE” REGNVAND, som regnvandsbassinet skal aftage.


Det er planen, at regnvand fra et stort opland ikke længere skal løbe i kloakrør under jorden, men på terræn i for eksempel render og på veje. Med en sådan løsning undgås, at en blanding af husspildevand og regnvand presses op fra kloakken og ud på terrænet, hvor det kan skabe oversvømmede kældre.

Vi ønsker at etablere naturlige klimaløsninger, der er skræddersyet til det enkelte område og situation, så vi opnår det bedst mulige resultat af vores tekniske løsning, samtidig med at vi – i samarbejde med Randers Kommune – udnytter regnvandet som en ressource i skabelsen af en attraktiv blå og grøn Fjordby.

Lisa Melgaard forventer, at en løsning med afvanding af et større område vil kunne gennemføres over en periode på 5-10 år i takt med, at der skal gennemføres andre projekter i ”vandoplandet” – så der derved opnås mest mulig synergi.

MED PROJEKTET BRINGES REGNVANDET OP TIL OVERFLADEN – så det løber i terræn i stedet for, at det løber under jorden.


Bassinet fungerer som regnvandsbassin med en vis rensende effekt, og med et sigte på at gøre regnvand til en rekreativ ressource i stedet for et problem. I næste etape af Østervold-projektet vil bassinet komme til at klimasikre Randers som den kommende skybrudskanal.

Projektet har haft et samlet anlægsbudget på 7,5 millioner kroner – heraf er 6 millioner kroner finansieret af Vandmiljø Randers til selve regnvandsbassinet. De resterende 1,5 millioner kroner er brugt til rekreative og æstetiske elementer i projektet, og er finansieret af Randers Kommune med midler fra midler fra byudviklingsprojektet ”Flodbyen Randers”.

Fakta
Lokalitet: Østervold
Bygherre: Randers Kommune og Vandmiljø Randers
Rådgivere – Ingeniører og landskabsarkitekter: Niras
Udførende: Brdr. Andersen A/S med underentreprenører
Etableret: 2. halvår 2020 – færdigt sommeren 2021
Anlægssum: DKK 7,5 millioner
Areal: Cirka 2.000 kvadratmeter

Følg os på: 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel