skip to Main Content
Regnvandet får en fremtrædende plads i Remisevængets LAR-løsning

Regnvandet får en fremtrædende plads i Remisevængets LAR-løsning

image
På Robinieremisen skaber et stort regnbed med blandet beplantning og store sten fra området gode vilkår for biodiversiteten. Nye bænke skaber mulighed for ophold under trækronerne, mens nye belægninger sikrer god adgang til og fra gårdrummet.
25.2.2022

En vaks bygherre og et innovativt rådgiverteam har formået at give afkoblingsprojektet i Remisevænget et stort blåt, grønt og socialt løft.

Det kunne være endt med en udelukkende teknisk løsning under jorden. I stedet vil regnvandets potentialer blive udnyttet i varierede LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) over jorden.

– Bygherren syntes, vi skulle gøre mere, når hullerne efter kloakseparering skal lukkes til. Vi foreslog så den ide at bruge så meget afkoblet regnvand overjordisk som muligt for at skabe merværdi i området, inden vandet føres ud i ledningssystemet, fortæller Signe Søe Westergaard, landskabsarkitekt, Thing Brandt Landskab.
Remisevængets tre afdelinger har ikke problemer med oversvømmelse, men kloaksystemet i Københavns Kommune belastes af det regnvand, som i dag ledes fra området. Et påkrav fra kommunen om separering af Remisevængernes fællessystem har sat gang i projektet.
I alle tre afdelinger er der planlagt nye remiser, som er grønne lommer for både dyr og mennesker.

– Hver remise får sin egen grønne karakter og flere steder har LAR som omdrejningspunkt. Andre har ikke, siger Signe Søe Westergaard,

De grønne løsninger er også styret af ønsket om større biodiversitet.
– Sammen med driftsmedarbejderne i Remisevænget har vi afstemt de nye LAR- og beplantningsløsninger og testet græsarealer for potentialet for vild natur. Resultatet af testområderne svinger lige fra intet potentiale – til græsarealer, som er fyldt med eksisterende kvalitet. Det vil vi udnytte.

Blåt løft


Målet for projektet er at synliggøre mest muligt regnvand ved at transportere det på terræn i både grøfter og render og samle det i frodige regnbede og bassiner. Alt sammen i respekt for stedet og omgivelserne.

– Alle grøfter munder ud i regnbede, som har overløb til de nye regnvandsledninger, fortsætter Signe Søe Westergaard.
– Renderne er blandt andet linjedræn, som fører regnvandet fra tagnedløbet ud til grøfterne og regnbedene. Der etableres passager i terrænet, og renderne udformes, så vi sikrer tilgængelighed i uderummene.

Den samlede LAR-løsning tilbageholder så meget regnvand, at der ikke er behov for at placere faskiner til opmagasinering af regnvandet, inden det ledes væk. Samtidig vil grøfter og regnbede samt de to bassiner på parkpladserne i Afdeling Øst tømmes for vand inden for 48 timer.
I alle tre afdelinger er der planlagt nye remiser, som er grønne lommer for både dyr og mennesker.

– Hver remise får sin egen grønne karakter. Nogle steder har LAR som omdrejningspunkt. Andre har ikke, siger Signe Søe Westergaard.
Målet for LAR-funktionerne er, at de ud over at håndtere regnvand, vil bidrage til et trygt og attraktivt boligområde, som understøtter fællesskaber.

Remisevængets LAR-projekt forventes at stå færdigt primo 2024.

FAKTA


Særlige klimatiltag
LAR-projektet har fokus på at synliggøre regnvandet så meget som muligt. Samtidig skal løsningerne respektere områdets eksisterende kvaliteter og tilføje ny beplantning med fokus på biodiversitet.


”Remisevængerne udgør tilsammen et meget stort
område. Med LAR
og biodiversitet som omdrejningspunkt har vores fokus været at skabe sammenhænge og helhed, men også variation i forhold til de tre afdelingers særlige identitet.”

Signe Søe Westergaard


Lokalitet:
Urbanplanen, København S
Bygherre:
KAB / 3 B
Landskabsarkitekt:
Thing Brandt Landskab ApS
Ingeniør:
AI Arkitekter & Ingeniører
Entreprenør:
Ikke kendt endnu

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel